Learn to Be A True Muslimah

Posts Tagged ‘mutasyabihat

Bagi para penghafal qur’an, sangat penting untuk teliti terhadap ayat-ayat yang mirip (mutasyabihat) agar hafalannya sempurna. Untuk itu, ini ada sedikit catatan saya tentang ayat mutasyabihat di Qs.Luqman. Semoga usaha nanti berlanjut untuk seluruh surat dalam Al-Qur’an.

Mengapa saya mulai dengan Qs.Luqman? karena surat inilah salah satu surat yang saya hafal pada pekan ini. Jadi, masih fresh hafalan dan catatannya.. 🙂

Bismillahirrahmanirrahim..

[1] Tilka aayaatul kitaabil hakiim. (Qs.Luqman : 2)

Tilka aayaatul kitaabil mubiin. (Qs. Qashas : 2)

… tilka aayaatul qur’aani wa kitaabim-mubiin. (Qs. An-Naml : 1)

[2] hudan wa rahmatan lil muhsiniin.

hudan wa busyroo lil mu’miniin.

[3] wa minannaasi man yasytarii lahwal hadiitsi.. (Qs.Luqman : 6)

wa minannaasi man yujaadilu fillahi.. (Qs.Luqman : 20)

[4] wa wash-shoinal insaana biwaalidaihi hamalat-hu ummuhuu wahnan ‘alaa wahnin.. (Qs. Luqman : 14)

wa wash-shoinal insaana biwaalidaihi ihsaanaa, hamalat-hu ummuhuu kurhaw-wawadlo’athu kurhaa.. (Qs. Al-Ahqof : 15)

[5] wa fishooluhuu fii ‘aamaini anisykurLII.. (Qs. Luqman :14)

wa fishooluhuu tsalaatsuuna syahroo.. (Qs. Al-Ahqof : 15)

[6] yaa bunayya innahaa in-taku.. (Qs.Luqman : 16)

yaa bunayya aqimish-sholaata.. (Qs.Luqman : 17)

[7] alam tarou annaLLAAHA sakh-khoro lakum.. (Qs.Luqman : 20)

alam taro annaLLAAHA yuulijul-laili fin-nahaari.. (Qs. Luqman : 29)

alam taro annal-fulka tajrii fil bahri.. (Qs.Luqman : 31)

[8] wa idzaa qiila lahumut-tabi’uu maa anzalaLLAH, qooluu bal nattabi’u maa wajadnaa ‘alaihi aabaa-anaa.. awalaw kaannasy-syaitoonu yad’uuhum ilaa ‘adzaabis-sa’iir. (Qs.Luqman : 21)

wa idzaa qiila lahumut-tabi’uu maa anzalaLLAH, qooluu bal nattabi’u maa alfainaa ‘alaihi aabaa-anaa.. awalaw kaannaa aabaa-uhum laa ya’qiluuna syai-an wa laa yahtaduun. (Qs. Al-Baqarah : 170)

[9] wa man yuslim wajhahuu ilaLLAAHI wahuwa muhsinun faqodistamsaka bil ‘urwatil wutsqo.. (Qs. Luqman : 22)

balaa man aslama wajhahuu liLLAAHI wa huwa muhsinun falahuu ajruhuu ‘inda Rabbihii.. (Qs. Al-Baqarah : 112)

[10] wa man kafaro falaa yahzunka kufruh.. (Qs. Luqman : 23)

wa man kafaro fa’alaihi kufruh.. (Qs. Ar-Ruum : 44)

[11] Wa la-in sa-altahum man kholaqos-samaawaati wal-ardlo layaquulunnaLLAAH.. (Qs. Luqman : 25)

Wa la-in sa-altahum man kholaqos-samaawaati wal-ardlo wa sakh-khorosy-syamsa wal qomar layaquulunnaLLAAH.. (Qs. Al-‘Ankabut : 61)

[12] .. layaquulunnaLLAAH, fa-annaa yu’fakuun. (Qs. Al-‘Ankabut : 61)

.. layaquulunnaLLAAH, qulilhamduliLLAAH, bal aktsaruhum laa ya’qiluun.. (Qs. Al-‘Ankabut : 63)

.. layaquulunnaLLAAH, qulilhamduliLLAAH, bal aktsaruhum laa ya’lamuun. (Qs. Luqman : 25)

[13] .. wa sakh-khorosy-syamsa wal qomaro kulluy-yajrii ilaa ajalim-musammaa wa innaaLLAAHA bimaa ta’maluuna khobiir. (Qs. Luqman : 29)

.. wa sakh-khorosy-syamsa wal qomaro kulluy-yajrii li ajalim-musammaa, dzaalikumuLLAAHU Rabbukum laHul-mulk.. (Qs. Faathir : 13)

.. wa sakh-khorosy-syamsa wal qomaro kulluy-yajrii li ajalim-musammaa, alaa Huwal-‘Aziizul Ghoffaar. (Qs. Az-Zumar : 5)

[14] .. da’awuLLAAHA mukh-lishiina laHud-diina falammaa najjaahum ilal-barri faminhum muqtashid.. (Qs. Luqman : 32)

.. da’awuLLAAHA mukh-lishiina laHud-diina falammaa najjaahum ilal-barri idzaa hum yusyrikuun. (Qs. Al-‘Ankabut : 25)

[15] .. wa maa yajhadu bi-aayaatinaa illal-kaafiruun. (Qs. Al-‘Ankabut : 47)

.. wa maa yajhadu bi-aayaatinaa illadl-dloolimuun. (Qs. Al-‘Ankabut : 49)

.. wa maa yajhadu bi-aayaatinaa illaa kullu khottaarin kafuur. (Qs. Luqman : 32)

Alhamdulillah..


Arsip

Statistik Blog

  • 842.013 hits